Oznámenie č. 273/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 2/2008 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. januára 2008.

Pôvodný predpis

19.05.2006