Oznámenie č. 272/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. februára 2001 v súlade s článkom 13.