Zákon č. 264/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa

Čiastka 94/2006
Platnosť od 15.05.2006 do10.06.2010
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 129/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2007 - 10.06.2010 250/2007 Z. z.(nepriamo)
01.07.2006 - 30.06.2007

Pôvodný predpis

15.05.2006