Nariadenie vlády č. 26/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 25.01.2006 do01.04.2019
Zrušený 78/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou údajov etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008