Nariadenie vlády č. 245/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Čiastka 88/2006
Platnosť od 29.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006

OBSAH