Oznámenie č. 243/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 87/2006
Platnosť od 28.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.