Oznámenie č. 242/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006

Čiastka 86/2006
Platnosť od 27.04.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006.