Vyhláška č. 239/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 85/2006
Platnosť od 27.04.2006 do14.04.2012
Účinnosť od 15.01.2011 do14.04.2012
Zrušený 130/2012 Z. z.