Oznámenie č. 236/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 2/2005

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.