Vyhláška č. 234/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006