Opatrenie č. 229/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006

Čiastka 81/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.04.2006