Opatrenie č. 228/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005

Čiastka 81/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 30.04.2006

OBSAH