Vyhláška č. 225/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/2006
Platnosť od 21.04.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 15.06.2007 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 1 ods. 1 písm. c) a prílohy č. 1 bodov LI a LIa, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. januára 2007, bodov XLVIII a XLIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007, a bodu L, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2007 - 31.10.2008 Delená účinnosť
16.01.2007 - 14.06.2007 Delená účinnosť
01.05.2006 - 15.01.2007