Zákon č. 223/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z.

Čiastka 79/2006
Platnosť od 21.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006 do30.06.2006
Redakčná poznámka

výnimkou § 25a ods. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.