Oznámenie č. 212/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby

Čiastka 75/2006
Platnosť od 14.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.