Oznámenie č. 179/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Čiastka 65/2006
Platnosť od 07.04.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2006 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a čl. I bodov 3 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2006 - 31.12.2006 Delená účinnosť