Oznámenie č. 177/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT)

Čiastka 65/2006
Platnosť od 07.04.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 20. mája 2002 podľa článku 29 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 20. mája 2002.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 4)
KAPITOLA II (Čl. 5 - Čl. 10)
KAPITOLA III (Čl. 11 - Čl. 14)
KAPITOLA IV (Čl. 15 - Čl. 23)
KAPITOLA V (Čl. 24 - Čl. 33)

177

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 1996 bola v Ženeve uzavretá Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT).

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 469 z 30. septembra 1999. Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 9. decembra 1999. Ratifikačná listina bola 14. januára 2000 uložená u generálneho riaditeľa WIPO, ktorý je depozitárom zmluvy.

Zmluva nadobudla platnosť 20. mája 2002 podľa článku 29 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 20. mája 2002.

K oznámeniu č. 177/2006 Z. z.

ZMLUVA WIPO O VÝKONOCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOCH (WPPT)*)

Preambula

Zmluvné strany,

želajúc si vyvinúť a udržiavať ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov čo najúčinnejším a najjednotnejším spôsobom;

uznávajúc potrebu zaviesť nové medzinárodné pravidlá s cieľom zabezpečiť primerané riešenie otázok vyplývajúcich z hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a technologického rozvoja;

uznávajúc hlboký dosah rozvoja a zbližovania informačných a komunikačných technológií na výrobu a používanie výkonov a zvukových záznamov;

uznávajúc potrebu udržiavať rovnováhu medzi právami výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov a záujmami širokej verejnosti, predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania, výskumu a prístupu k informáciám,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vzťah k iným dohovorom

(1) Nič v tejto zmluve nebude obmedzovať jestvujúce záväzky, ktoré majú zmluvné strany navzájom voči sebe podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií podpísaného v Ríme 26. októbra 1961 (ďalej len „Rímsky dohovor“).

(2) Ochrana poskytnutá touto zmluvou nesmie porušovať a nijako ovplyvňovať ochranu autorského práva k literárnym a umeleckým dielam. Následne sa nijaké ustanovenie tejto zmluvy nemôže interpretovať ako poškodzujúce takúto ochranu.1)

(3) Táto zmluva nemá nijakú spojitosť s inými zmluvami ani nijaký vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z iných zmlúv.

Článok 2

Definície

Na účely tejto zmluvy

a) „výkonní umelci“ sú herci, speváci, hudobníci, tanečníci a ďalšie osoby, ktoré hrajú, spievajú, predvádzajú, prednášajú, vystupujú, interpretujú alebo iným spôsobom vykonávajú literárne alebo umelecké diela alebo prejavy folklóru;

b) „zvukový záznam“ znamená záznam zvukov výkonu alebo iných zvukov, alebo reprezentácie zvukov okrem záznamu obsiahnutého v kinematografickom alebo inom audiovizuálnom diele;2)

c) „záznam“ znamená zaznamenanie zvukov alebo ich znázornení, z ktorého sa môžu vnímať, reprodukovať alebo prenášať pomocou zariadenia;

d) „výrobca zvukového záznamu“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má iniciatívu a zodpovednosť za prvý záznam zvukov výkonu alebo iných zvukov, alebo znázornení zvukov;

e) „vydanie“ zaznamenaného výkonu alebo zvukového záznamu znamená uvedenie rozmnoženín zaznamenaného výkonu alebo zvukového záznamu na verejnosť so súhlasom majiteľa práv a za predpokladu, že rozmnoženiny sa uvádzajú na verejnosť v primeranom množstve;3)

f) „vysielanie“ znamená prenos zvukov alebo obrazov a zvukov, alebo ich znázornení verejnosti bezdrôtovými prostriedkami; takýto prenos satelitom je tiež „vysielaním“; prenos kódovaných signálov je „vysielaním“, ak sú prostriedky na dekódovanie pre verejnosť zabezpečené vysielajúcou organizáciou alebo s jej súhlasom;

g) „verejný prenos“ výkonu alebo zvukového záznamu znamená prenos verejnosti akýmkoľvek médiom iným než vysielaním zvukov výkonu alebo zvukov, alebo znázornení zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname. Na účely článku 15 „verejný prenos“ zahŕňa aj sprístupňovanie zvukov alebo znázornení zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname na počúvanie verejnosťou.

Článok 3

Požívatelia ochrany podľa tejto zmluvy

(1) Zmluvné strany poskytnú ochranu ustanovenú podľa tejto zmluvy výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných zmluvných strán.

(2) Príslušníkmi iných zmluvných strán sa rozumejú tí výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov, ktorí by spĺňali kritériá spôsobilosti na ochranu podľa Rímskeho dohovoru za predpokladu, že by všetky zmluvné strany tejto zmluvy boli zmluvnými štátmi tohto dohovoru. V prípade týchto kritérií spôsobilosti použijú zmluvné strany príslušné definície v článku 2 tejto zmluvy.4)

(3) Ktorákoľvek zmluvná strana využívajúca možnosti ustanovené v článku 5 ods. 3 Rímskeho dohovoru alebo na účely článku 5 toho istého dohovoru jeho článok 17 bude v súlade s týmito ustanoveniami informovať generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).5)

Článok 4

Národné zaobchádzanie

(1) Každá zmluvná strana poskytne štátnym príslušníkom iných zmluvných strán definovaným v článku 3 ods. 2 rovnaké zaobchádzanie, ako poskytuje svojim vlastným štátnym príslušníkom pri výhradných právach osobitne poskytnutých touto zmluvou a pri práve na primeranú odmenu ustanovenom v článku 15 tejto zmluvy.

(2) Záväzky ustanovené v odseku 1 neplatia v rozsahu, v akom iná zmluvná strana uplatní výhrady povolené v článku 15 ods. 3 tejto zmluvy.

KAPITOLA II

PRÁVA VÝKONNÝCH UMELCOV

Článok 5

Osobnostné práva výkonných umelcov

(1) Nezávisle od svojich majetkových práv a dokonca aj po prevode týchto práv má výkonný umelec právo vyžadovať, aby bol uvádzaný ako výkonný umelec svojich výkonov, ak ide o jeho živé počuteľné výkony alebo výkony zaznamenané na zvukových záznamoch, okrem prípadov, kde si vynechanie tohto údaja vyžaduje spôsob použitia výkonu. Výkonný umelec má ďalej právo protestovať proti skresleniu, skomoleniu alebo inému pozmeneniu svojho výkonu, ktoré by poškodzovalo jeho dobré meno.

(2) Práva poskytnuté výkonnému umelcovi v súlade s odsekom 1 budú po jeho smrti trvať najmenej počas trvania jeho majetkových práv. Tieto práva budú môcť vykonávať osoby alebo inštitúcie splnomocnené právnym poriadkom zmluvnej strany, v ktorej sa žiada ochrana. Tie zmluvné strany, ktorých právny poriadok v čase ratifikácie alebo pristúpenia k tejto zmluve neposkytuje po smrti výkonného umelca ochranu všetkých práv upravených v predchádzajúcom odseku, môžu ustanoviť, že niektoré z týchto práv po smrti výkonného umelca zaniknú.

(3) Prostriedky na zabezpečenie práv poskytnutých podľa tohto článku sa budú riadiť právnym poriadkom zmluvnej strany, v ktorej sa žiada ochrana.

Článok 6

Majetkové práva výkonných umelcov k ich nezaznamenaným výkonom

Výkonní umelci majú v prípade svojich výkonov výhradné právo udeliť súhlas

i) na vysielanie a verejný prenos svojich nezaznamenaných výkonov okrem prípadov, keď je výkon už vysielaným výkonom, a

ii) na záznam svojich nezaznamenaných výkonov.

Článok 7

Právo rozmnožovania

Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie svojich výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme.6)

Článok 8

Právo rozširovania

(1) Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín svojich výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch verejnosti predajom alebo iným prevodom vlastníctva.

(2) Nič v tejto zmluve nesmie ovplyvniť slobodu zmluvných strán stanoviť prípadne podmienky, za akých dôjde k vyčerpaniu práva podľa odseku 1 po prvom predaji alebo inom prevode vlastníctva originálu či rozmnoženiny zaznamenaného výkonu so súhlasom výkonného umelca.7)

Článok 9

Právo nájmu

(1) Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na komerčný nájom originálu a rozmnoženín svojich výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch pre verejnosť podľa podmienok stanovených v národnom právnom poriadku zmluvných strán, a to aj po ich rozšírení výkonným umelcom alebo na základe jeho súhlasu.

(2) Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže zmluvná strana zachovať systém primeranej odmeny výkonných umelcov za nájom rozmnoženín ich výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch, ktorý platil k 15. aprílu 1994 a ktorý platí naďalej, ak komerčný nájom zvukových záznamov neprerastá do hmotného poškodzovania výhradných práv výkonných umelcov na rozmnožovanie.8)

Článok 10

Právo sprístupňovania zaznamenaných výkonov

Výkonní umelci majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie svojich výkonov zaznamenaných na zvukových záznamoch verejnosti pomocou drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov takým spôsobom, že členovia verejnosti k nim môžu mať prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.

KAPITOLA III

PRÁVA VÝROBCOV ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV

Článok 11

Právo rozmnožovania

Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie svojich zvukových záznamov, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme.9)

Článok 12

Právo rozširovania

(1) Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín svojich zvukových záznamov verejnosti predajom alebo iným prevodom vlastníctva.

(2) Nič v tejto zmluve nesmie ovplyvniť slobodu zmluvných strán stanoviť prípadne podmienky, za akých dôjde k vyčerpaniu práva podľa odseku 1 po prvom predaji alebo inom prevode vlastníctva originálu či rozmnoženiny zvukového záznamu so súhlasom výrobcu zvukového záznamu.10)

Článok 13

Právo nájmu

(1) Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na komerčný nájom originálu a rozmnoženín svojich zvukových záznamov pre verejnosť, a to aj po ich rozšírení výrobcom zvukových záznamov alebo na základe jeho súhlasu.

(2) Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže zmluvná strana zachovať systém primeranej odmeny výrobcov zvukových záznamov za nájom rozmnoženín ich zvukových záznamov, ktorý platil k 15. aprílu 1994 a ktorý platí naďalej, ak komerčný nájom zvukových záznamov neprerastá do hmotného poškodzovania výhradných práv výrobcov zvukových záznamov na rozmnožovanie.11)

Článok 14

Právo sprístupňovania zvukových záznamov

Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie svojich zvukových záznamov verejnosti pomocou drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov takým spôsobom, že členovia verejnosti k nim môžu mať prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Právo na odmenu za vysielanie a verejný prenos

(1) Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú právo na jednu primeranú odmenu za priame alebo nepriame použitie zvukových záznamov vydaných na komerčné účely vo vysielaní alebo v akomkoľvek verejnom prenose.

(2) Zmluvné strany môžu vo svojich národných právnych poriadkoch ustanoviť, že výkonný umelec alebo výrobca zvukového záznamu, prípadne obaja, budú od používateľa žiadať jednu primeranú odmenu. Ak sa výkonný umelec a výrobca zvukového záznamu nedohodnú, môžu zmluvné strany prijať národnú právnu úpravu, ktorá stanoví podmienky, v zmysle ktorých si výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov budú deliť túto jednu primeranú odmenu.

(3) Ktorákoľvek zmluvná strana môže vyhlásením uloženým u generálneho riaditeľa WIPO deklarovať, že ustanovenia odseku 1 bude uplatňovať len v prípade niektorých druhov použitia alebo že ich uplatňovanie obmedzí iným spôsobom, alebo že ich nebude uplatňovať vôbec.

(4) Na účely tohto článku zvukové záznamy sprístupnené verejnosti pomocou drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov takým spôsobom, že členovia verejnosti k nim majú prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia, treba chápať tak, ako keby boli vydané na komerčné účely.12),13)

Článok 16

Obmedzenia a výnimky

(1) Zmluvné strany môžu vo svojich národných právnych poriadkoch ustanoviť tie isté typy obmedzení alebo výnimiek v prípade ochrany výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, aké ustanovili vo svojich národných právnych poriadkoch v súvislosti s ochranou autorského práva k literárnym a umeleckým dielam.

(2) Zmluvné strany ohraničia akékoľvek obmedzenia a výnimky z práv ustanovených touto zmluvou na určité osobitné prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným využitím výkonu alebo zvukového záznamu a neodôvodnene nezasahujú do zákonných záujmov výkonného umelca alebo výrobcu zvukových záznamov.14),15)

Článok 17

Trvanie ochrany

(1) Výkonným umelcom sa podľa tejto zmluvy poskytuje ochrana, ktorá trvá najmenej 50 rokov. Začiatok ochrany sa počíta od konca roka, v ktorom bol výkon zaznamenaný na zvukový záznam.

(2) Výrobcom zvukových záznamov sa podľa tejto zmluvy poskytuje ochrana, ktorá trvá najmenej 50 rokov. Začiatok ochrany sa počíta od konca roka, v ktorom bol zvukový záznam vydaný. Ak sa vydanie neuskutočnilo počas 50 rokov od zaznamenania zvukového záznamu, obdobie 50-ročnej ochrany sa počíta od konca roka, v ktorom sa záznam vyhotovil.

Článok 18

Povinnosti týkajúce sa technologických opatrení

Zmluvné strany zabezpečia primeranú právnu ochranu a účinné právne prostriedky proti nedovolenému odstraňovaniu účinných technologických opatrení, ktoré výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov používajú v spojitosti s výkonom svojich práv podľa tejto zmluvy a ktoré obmedzujú také zaobchádzanie s ich výkonmi alebo zvukovými záznamami, na ktoré neudelili súhlas alebo ktoré nedovolil zákon.

Článok 19

Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv

(1) Zmluvné strany zabezpečia primerané a účinné právne prostriedky proti každému, kto vedome vykonáva niektoré z nasledujúcich činností, uvedomujúc si, alebo v prípade občianskoprávnych prostriedkov, majúc dostatočné dôvody vedieť, že uvádza, umožňuje, uľahčuje alebo zatajuje porušovanie akéhokoľvek práva zahrnutého v tejto zmluve tým, že

i) nedovolene odstraňuje alebo mení akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme;

ii) nedovolene rozširuje, dováža na rozširovanie, vysiela, uskutočňuje verejný prenos alebo sprístupňuje verejnosti výkony, rozmnoženiny zaznamenaných výkonov alebo zvukových záznamov s vedomím, že informácie na správu práv v elektronickej forme boli bez súhlasu odstránené alebo zmenené.

(2) Na účely tohto článku „informácie na správu práv“ sú informácie, ktoré identifikujú výkonného umelca, výkon výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, zvukový záznam, majiteľa akéhokoľvek práva k výkonu alebo zvukovému záznamu, informáciu o termíne a podmienkach použitia výkonu alebo zvukového záznamu a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine zaznamenaného výkonu alebo zvukového záznamu alebo sa objaví v súvislosti s verejným prenosom alebo sprístupnením zaznamenaného výkonu alebo zvukového záznamu verejnosti.16)

Článok 20

Formality

Požívanie a výkon práv ustanovených touto zmluvou nebude podliehať nijakým formalitám.

Článok 21

Výhrady

S výnimkami ustanovenými v článku 15 ods. 3 nie sú povolené nijaké výhrady k tejto zmluve.

Článok 22

Aplikácia v čase

(1) Zmluvné strany budú uplatňovať ustanovenia článku 18 Bernského dohovoru mutatis mutandis aj na práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov ustanovených touto zmluvou.

(2) Bez ohľadu na odsek 1 môže zmluvná strana obmedziť uplatňovanie článku 5 tejto zmluvy na výkony, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy pre túto stranu.

Článok 23

Ustanovenia o presadzovaní práv

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú prijať v súlade so svojimi právnymi poriadkami opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie uplatňovania tejto zmluvy.

(2) Zmluvné strany zabezpečia, aby metódy presadzovania práv boli prípustné podľa ich zákonov tak, aby sa zaručili účinné opatrenia proti akémukoľvek porušovaniu práv obsiahnutých v tejto zmluve vrátane rýchlo uskutočniteľných opatrení na zabránenie porušovania a prostriedkov, ktoré budú pôsobiť odradzujúco na ďalšie porušovanie.

KAPITOLA V

ADMINISTRATÍVNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Zhromaždenie

(1)

a) Zmluvné strany budú mať zhromaždenie.

b) Každú zmluvnú stranu bude reprezentovať jeden delegát, ktorému môžu pomáhať striedajúci sa delegáti, poradcovia a experti.

c) Výdavky každej delegácie bude znášať zmluvná strana, ktorá delegáciu vymenovala. Zhromaždenie môže požiadať WIPO o udelenie finančnej pomoci na uľahčenie účasti delegácií zmluvných strán, ktoré sa pokladajú za rozvojové krajiny v súlade so zaužívanou praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov alebo za krajiny s prechodom na trhové hospodárstvo.

(2)

a) Zhromaždenie sa bude zaoberať otázkami týkajúcimi sa dodržiavania, rozvíjania, uplatňovania a fungovania tejto zmluvy.

b) Zhromaždenie bude vykonávať funkciu, ktorá mu vyplýva z článku 26 ods. 2 pri prijímaní určitých medzivládnych organizácií za zmluvné strany.

c) Zhromaždenie rozhodne o zvolaní diplomatickej konferencie na revíziu tejto zmluvy a poskytne potrebné inštrukcie generálnemu riaditeľovi WIPO na prípravu takejto diplomatickej konferencie.

(3)

a) Každá zmluvná strana, ktorá je štátom, má len jeden hlas a môže hlasovať iba vo svojom vlastnom mene.

b) Každá zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, sa môže zúčastniť na hlasovaní namiesto svojich členských štátov s počtom hlasov zodpovedajúcim počtu svojich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami. Nijaká medzivládna organizácia sa nemôže zúčastniť na hlasovaní, ak niektorý z jej členských štátov využije svoje právo hlasovať a naopak.

(4) Zhromaždenie sa bude schádzať na riadnych zasadnutiach raz za dva roky; zvoláva ich generálny riaditeľ WIPO.

(5) Zhromaždenie si ustanoví vlastné procedurálne pravidlá, ktoré budú zahŕňať spôsob zvolávania mimoriadnych zasadnutí, podmienky uznášaniaschopnosti a v zmysle ustanovení tejto zmluvy majority požadované na prijatie rôznych druhov rozhodnutí.

Článok 25

Medzinárodný úrad

Medzinárodný úrad WIPO bude vykonávať administratívne úlohy týkajúce sa tejto zmluvy.

Článok 26

Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tejto zmluvy

(1) Každý členský štát WIPO sa môže stať zmluvnou stranou tejto zmluvy.

(2) Zhromaždenie môže rozhodnúť o prijatí ktorejkoľvek medzivládnej organizácie za zmluvnú stranu, ak táto organizácia deklaruje, že je vo veci otázok obsiahnutých v tejto zmluve kompetentnou, má v nej vlastnú legislatívu záväznú pre všetky svoje členské štáty a v súlade so svojimi vnútornými postupmi bola riadne splnomocnená stať sa zmluvnou stranou.

(3) Európske spoločenstvo sa môže stať zmluvnou stranou, ak urobí vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku na diplomatickej konferencii, ktorá prijala túto zmluvu.

Článok 27

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy

Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, každá zmluvná strana má všetky práva a berie na seba všetky povinnosti podľa tejto zmluvy.

Článok 28

Podpis zmluvy

Táto zmluva je otvorená na podpis do 31. decembra 1997 ktorémukoľvek členskému štátu WIPO a Európskemu spoločenstvu.

Článok 29

Nadobudnutie platnosti tejto zmluvy

Táto zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako štáty uložia do depozitu 30 ratifikačných listín alebo listín o pristúpení u generálneho riaditeľa WIPO.

Článok 30

Deň, odkedy sa zmluva stáva účinnou pre zmluvné strany

Táto zmluva zaväzuje

i) 30 štátov uvedených v článku 29, a to odo dňa, keď nadobudla platnosť;

ii) každý ďalší štát od uplynutia troch mesiacov odo dňa, keď štát uložil svoju listinu u generálneho riaditeľa WIPO;

iii) Európske spoločenstvo po uplynutí troch mesiacov od uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, ak takáto listina bola uložená po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy podľa článku 29, alebo tri mesiace po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, ak takáto listina bola uložená pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy;

iv) akúkoľvek ďalšiu medzivládnu organizáciu, spôsobilú stať sa zmluvnou stranou, a to po uplynutí troch mesiacov od uloženia listiny o pristúpení.

Článok 31

Vypovedanie zmluvy

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi WIPO. Akékoľvek vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa, keď generálny riaditeľ WIPO dostal oznámenie.

Článok 32

Jazyky zmluvy

(1) Táto zmluva je podpísaná v jednom origináli v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom verzie vo všetkých týchto jazykoch sú rovnocenné.

(2) Oficiálny text v akomkoľvek inom jazyku ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, vyhotoví generálny riaditeľ WIPO na žiadosť zainteresovanej strany po konzultácii s ostatnými zainteresovanými stranami. Na účely tohto odseku „zainteresovaná strana“ označuje ktorýkoľvek členský štát WIPO, ak ide o jeho úradný jazyk alebo o jeden z jeho úradných jazykov, Európske spoločenstvo a akúkoľvek ďalšiu medzivládnu organizáciu, ktorá sa môže stať zmluvnou stranou, ak ide o jeden z jej úradných jazykov.

Článok 33

Depozitár

Depozitárom tejto zmluvy je generálny riaditeľ WIPO.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Táto zmluva bola prijatá na diplomatickej konferencii WIPO o otázkach týkajúcich sa autorského práva, jemu príbuzných práv a s ním súvisiacich práv 20. decembra 1996 v Ženeve.
Dohodnuté vyhlásenia diplomatickej konferencie, ktorá zmluvu prijala, týkajúce sa určitých ustanovení WPPT sú uvedené ako poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

1) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 1 ods. 2: Rozumie sa, že článok 1 ods. 2 vysvetľuje vzájomný vzťah medzi právami k zvukovým záznamom podľa tejto zmluvy a autorským právom k dielam obsiahnutým vo zvukových záznamoch. V prípadoch, kde sa požaduje súhlas autora diela obsiahnutého na zvukovom zázname, ako aj výkonného umelca alebo výrobcu, ktorý je vlastníkom práv k zvukovému záznamu, potreba súhlasu autora nezaniká, ak sa požaduje aj súhlas výkonného umelca alebo výrobcu a naopak. Rovnako sa ďalej rozumie, že nič, čo obsahuje článok 1 ods. 2, nebráni tomu, aby zmluvná strana poskytla výkonným umelcom alebo výrobcom zvukových záznamov iné výhradné práva nad rámec tých, ktoré sa majú poskytnúť na základe tejto zmluvy.

2) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. b): Rozumie sa, že definícia zvukového záznamu podľa článku 2 písm. b) neznamená zásah do práv k zvukovým záznamom, ak sú začlenené do kinematografického alebo iného audiovizuálneho diela.

3) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

4) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 3 ods. 2: Na aplikáciu článku 3 ods. 2 sa rozumie, že pojem „záznam“ znamená finalizáciu originálnej pásky („bande-mčre“).

5) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 3: Rozumie sa, že odkaz v článku 5 písm. a) a článku 16 písm. a) iv) Rímskeho dohovoru na „príslušníkov iných zmluvných štátov“ bude pri použití v tejto zmluve v prípade medzivládnej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou tejto zmluvy, znamenať príslušníka jednej z krajín, ktorá je členom tejto organizácie.

6) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, ako je ustanovené v článkoch 7 a 11, a výnimky z neho podľa článku 16 sa plne uplatňujú v digitálnom prostredí, predovšetkým na použitie výkonov a zvukových záznamov v digitálnej forme. Rozumie sa, že uloženie chránených výkonov alebo zvukových záznamov v digitálnej forme na elektronickom médiu je rozmnožením v zmysle týchto článkov.

7) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

8) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

9) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, ako je ustanovené v článkoch 7 a 11, a výnimky z neho podľa článku 16 sa plne uplatňujú v digitálnom prostredí, predovšetkým na použitie výkonov a zvukových záznamov v digitálnej forme. Rozumie sa, že uloženie chránených výkonov alebo zvukových záznamov v digitálnej forme na elektronickom médiu je rozmnožením v zmysle týchto článkov.

10) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

11) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 2 písm. e) a článkov 8, 9, 12 a 13: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

12) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 15: Rozumie sa, že článok 15 nepredstavuje úplné vyjadrenie úrovne práv vysielania a verejného prenosu, ktoré majú mať výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov v digitálnej ére. Delegácie neboli schopné dosiahnuť dohodu pri návrhoch dotýkajúcich sa aspektov výhradnosti, ktorá sa má poskytovať za určitých okolností, alebo práv, ktoré majú byť poskytnuté bez možnosti výhrad, a preto túto otázku nechali na ďalšie rozhodnutie.

13) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 15: Rozumie sa, že článok 15 nebráni poskytnúť právo udelené týmto článkom výkonným umelcom z oblasti folklóru a výrobcom zvukových záznamov z oblasti folklóru aj v prípade, keď tieto zvukové záznamy neboli vydané s cieľom obchodného zisku.

14) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 7, 11 a 16: Právo rozmnožovania, tak ako je ustanovené v článkoch 7 a 11, a výnimky z neho podľa článku 16 sa plne uplatňujú v digitálnom prostredí, predovšetkým na použitie výkonov a zvukových záznamov v digitálnej forme. Rozumie sa, že uloženie chránených výkonov alebo zvukových záznamov v digitálnej forme na elektronickom médiu je rozmnožením v zmysle týchto článkov.

15) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 16: Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 10 (Obmedzenia a výnimky) Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT) sa mutatis mutandis použije aj na článok 16 (Obmedzenia a výnimky) Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch. (Text dohodnutého vyhlásenia týkajúceho sa článku 10 Zmluvy WIPO o autorskom práve znie takto: „Rozumie sa, že ustanovenia článku 10 umožňujú zmluvným stranám pokračovať a primerane rozšíriť obmedzenia a výnimky v digitálnom prostredí vo svojich národných právnych poriadkoch, ktoré sa považujú za prijateľné podľa Bernského dohovoru. Podobne by sa tieto ustanovenia mali chápať tak, že umožňujú zmluvným stranám navrhnúť nové výnimky a obmedzenia, ktoré sú náležité v prostredí digitálnej siete. Takisto sa rozumie, že článok 10 ods. 2 ani nezužuje a ani nerozširuje rozsah použiteľnosti obmedzení a výnimiek, ktoré sú dovolené podľa Bernského dohovoru.“)

16) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 19: Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 12 (Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv) Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT) sa mutatis mutandis použije aj na článok 19 (Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv) Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch. [Text dohodnutého vyhlásenia týkajúceho sa článku 12 Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT) znie takto: „Rozumie sa, že odkaz na „porušenie akéhokoľvek práva obsiahnutého v tejto zmluve alebo v Bernskom dohovore" zahŕňa tak výhradné práva, ako aj práva na odmenu. Ďalej sa rozumie, že zmluvné strany sa nebudú opierať o tento článok pri navrhovaní alebo implementácii systémov na správu práv, ktoré by mali za následok zavedenie formalít, ktoré nie sú dovolené Bernským dohovorom alebo touto zmluvou a ktoré by bránili voľnému pohybu tovarov alebo ohrozovali požívanie práv podľa tejto zmluvy.“]