Oznámenie č. 166/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.