Vyhláška č. 162/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi

Čiastka 60/2006
Platnosť od 24.03.2006
Účinnosť od 01.04.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2006 Aktuálne znenie