Oznámenie č. 130/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 53/2006
Platnosť od 11.03.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2006.