Zákon č. 121/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2006
Platnosť od 08.03.2006
Účinnosť od 01.04.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2006 Aktuálne znenie