Vyhláška č. 119/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Čiastka 49/2006
Platnosť od 04.03.2006 do31.01.2010
Účinnosť od 15.03.2006 do31.01.2010
Zrušený 558/2009 Z. z.