Oznámenie č. 111/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Čiastka 44/2006
Platnosť od 25.02.2006