Oznámenie č. 109/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 585/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.