Oznámenie č. 106/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.