Vyhláška č. 101/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Čiastka 42/2006
Platnosť od 24.02.2006
Účinnosť od 01.07.2019

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. februára 2006,

ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

b) minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

c) indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

§ 2

(1) Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulantnú kúpeľnú starostlivosť alebo ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria

a) ambulantné zariadenia,

b) zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ich minimálne vybavenie sú:

Základné priestory ambulantného zariadeniaMinimálne vybavenie
1.Ambulancia lekára (vyšetrovňa)
a. priestorové
a.1. 15 m2
b. vecné
b.1. vyšetrovacie ležadlo
b.2. svietidlo
b.3. odkladací pojazdný stolík
b.4. schodíky
b.5. prikrývka
b.5. zástena
b.6. umývadlo na ruky
b.7. vybavený priestor pre administratívnu prácu
b.8. technické vybavenie pre komunikačné spojenie
b.9. stolička pre pacienta
b.10. priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty
b.11. nádoba na odpad so šliapadlom
b.12. tlakomer
b.13. fonendoskop
2. Prípravovňa
a. vecné
a.1. vyšetrovacie ležadlo
a.2. svietidlo
a.3. odkladací pojazdný stolík
a.4. schodíky
a.5. prikrývka
a.6. zástena
a.7. stolička pre pacienta
a.8. priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty
a.9. umývadlo na ruky
a.10. vybavený priestor pre administratívnu prácu
a.11. technické vybavenie pre komunikačné spojenie
a.12. tlakomer
a.13. fonendoskop
a.14. teplomer
a.15. osobná váha
a.16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s príslušným vybavením podľa indikačného zamerania
a.17. chladnička na lieky
a.18. skrinka na nástroje a pomôcky
a.19. infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše
a.20. asistenčný stolík
a.21. nádoba na komunálny odpad so šliapadlom
a.22. ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou
a.23. skrinka s liekmi prvej pomoci
a.24. 12-zvodové EKG
a.25. mobilný defibrilátor
a.26. tlaková fľaša s medicinálnym O2, uzatváracím a redukčným ventilom
a.27. lekársky kufrík prvej pomoci s príslušným vybavením
a.28. špeciálna nádoba určená na biologický odpad
Jedna prípravovňa sa môže zriadiť aj pre dve ambulancie lekárov. Minimálne jedna prípravovňa má aj vybavenie podľa bodov a.22. až a.28.
3. Čakáreň
Čakáreň nadväzuje z prevádzkového hľadiska na prípravovňu alebo na ambulanciu lekára. Čakáreň môže byť spoločná pre niekoľko ambulancií. Na jedno miesto pre pacienta je minimálna plocha 2 m2, pričom minimálna plocha čakárne je 8 m2; ak sa čakáreň využíva pre viac ambulancií súčasne, na každú ďalšiu ambulanciu sa táto plocha zvýši o minimálne 4 m2. V čakárni musia byť na jednu ambulanciu lekára minimálne 3 miesta na sedenie. V čakárni sa umiestni nádoba na komunálny odpad so šliapadlom.
4. Toaleta s umývadlom na ruky pre pacientov

Podlahy vo všetkých uvedených priestoroch musia byť ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

B.1 Všeobecná charakteristika

Minimálne materiálno-technické a priestorové vybavenie zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:

1.Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov
a. Vaňové kúpele na báze prírodnej liečivej vody
a.1. balneologická vaňa - balneologický box pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody, relaxačné ležadlo s prikrývkou, teplomer, stopky
a.2. počet ležadiel – minimálne 1 na 1 balneologickú vaňu
b. Bazénové kúpele
b.1. Bazén pre podávanie sedacieho kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody s možnosťou: - denného 100 % napustenia vody a dezinfekcie bazéna po ukončení prevádzky alebo priebežného prítoku a priebežného odtoku vody po celom obvode bazéna počas celej prevádzky (prietokový bazén) - výška hladiny vody - maximálne 130 cm pre dospelých pacientov - pre deti výška vody primerane znížená - bazén stavebne upravený na sedenie počas procedúry - plocha v bazéne na 1 pacienta 3 m2 - sprchy
b.2. Rehabilitačný bazén: - s priebežnou automatickou recirkuláciou a úpravou vody s dezinfekciou - výška hladiny vody- optimálne 60 cm pre osoby do 18 rokov a pre osoby s telesnou výškou do 150 cm, prípadne s možnosťou regulácie hladiny vody - maximálne 130 cm pre osoby s telesnou výškou nad 150 cm - po obvode bazéna držiaky umožňujúce fixáciu pacienta pri cvičení - plocha pre cvičenie v bazéne na 1 pacienta - nad 150 cm telesnej výšky osoby 6 m2 - do 150 cm telesnej výšky osoby 4 m2 - sprchy
2.Oddelenie vodoliečby
a. Podvodová masáž
a.1. špeciálna vaňa pre podvodové masáže vybavená tlakovou hadicou s masážnou tryskou
a.2. schodíky
a.3. sprcha
b. Kneippov šliapací kúpeľ (nožné kúpele)
b.1. 2 vaničky hlboké 40 cm s hĺbkou vody 30 cm a s teplotou 10 - 16 °C a 38 - 42 °C
c. Celotelový vírivý kúpeľ alebo whirlpool
c.1. potrebné je vybavenie schodíkmi a zábradlím pre vstup do vane
c.2. držiak
c.3. plocha podľa výrobcu (veľkosti vane) so zabezpečením prístupu zo všetkých strán
c.4. automatická priebežná recirkulácia a úprava vody s dezinfekciou alebo výmena vody po každej procedúre
c.5. sprcha
d. Vírivý kúpeľ pre horné končatiny
d.1. tvarovaná vanička na horné končatiny so stoličkou
e. Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny
e.1. tvarovaná vanička na dolné končatiny so stoličkou
f. Škótske streky
f.1. vodoliečebná katedra na podávanie teplého a studeného streku
g. Kneippove polevy
g.1. špeciálna vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou aplikačnou hadicou
g.2. špeciálne upravená lavica a stolička
g.3. držiak na podávanie polevu v stoji
h. Fínska sauna
h.1. potiareň
h.2. zdroj tepla chránený drevenou mriežkou
h.3. v potiarni zabezpečená výmena vzduchu
h.4. dvere z potiarne vždy s otváraním do vonkajšieho priestoru - ochladzovací priestor vnútorný (bazén alebo sprcha) alebo vonkajší priestor
h.5. teplomer a vlhkomer v potiarni vo výške 180cm
h.6. miestnosť na odpočívanie s lôžkami
h.7. počet lôžok v miestnosti na odpočívanie podľa celkovej kapacity fínskej sauny
h.8. sprchy, počet podľa celkovej kapacity fínskej sauny
3. Oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku
a. box na podávanie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - všetky prístroje s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
b. pre podávanie galvanoterapie ochranné roztoky na elektródy s označením pre anódu a katódu a dátumom expirácie
4.Oddelenie teploliečby
a. box na podávanie zábalov a obkladov
b. prípravovňa zábalov a obkladov – podľa noriem udaných výrobcami použitých prístrojov
5.Oddelenie inhalačnej liečby
a. inhalačný box - inhalačný aparát, umývadlo, prípravovňa liečebného aerosólu
b. počet umývadiel - 1 umývadlo na inhalačný aparát
6.Oddelenie svetloliečby
a. Zariadenie na integrovanú balneofototerapiu TOMESA
a.1. aplikačná vaňa s plne automatickou recirkuláciou a dezinfekciou soľanky a s integrovaným zdrojom selektívneho UV žiarenia
a.2. výrobcom predpísané ochranné okuliare
a.3. priestor na uskladnenie soli do kúpeľa
a.4. sprcha
b. Boxy pre svetloliečbu
b.1. biolampa, IR, selektívne UV lampy – plocha podľa výrobcu a hygienických požiadaviek
b.2. všetky prístroje s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
b.3. bezpečnostné požiadavky na ochranu zdravia pred expozíciou UV svetlom
c. Miestnosť pre laser
c.1. prístroj s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
c.2. bezpečnostné požiadavky (mechanické, stavebné a iné) na ochranu zdravia pred expozíciou podľa zaradenia lasera do príslušnej triedy
7.Oddelenie magnetoterapie
a. miestnosť označená zákazom vstupu pre pacientov s kardiostimulátorom
b. prístroj s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
8.Oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií
a. priamy prívod žriedlového plynu alebo tlaková nádoba so žriedlovým alebo s medicinálnym oxidom uhličitým, uzatváracím a redukčným ventilom, manometrom, prívodnou hadičkou s dávkovačom a násadcom ihly od certifikovaného výrobcu
b. manipulačný stolík
c. ležadlo
d. umývadlo
9.Oddelenie pre podávanie klasických masáží
a. masérsky box
b. masážny stôl
c. sprcha
d. počet spŕch - 1 na 3 masérske boxy
10.Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu
a. box pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu a reflexné masáže (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výškovo nastaviteľným rehabilitačným stolom prístupným zo všetkých strán
b. skrinka na cvičebné pomôcky
11.Zariadenie pre nácvik chôdze
a. rehabilitačný chodník alebo chodník na nácvik chôdze vo vode alebo stropné vertikalizačné zariadenie
12.Telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)
a. žinenky
b. cvičebné pomôcky
c. plocha 6 m2 na 1 pacienta
13.Stacionárny rehabilitačný bicykel
a. plocha podľa výrobcu
14.Priestory pre terénnu kúru
a. vhodné vonkajšie priestory pre pohybovú liečbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie s upraveným terénom pre pohyb pacientov
b. upravená plocha na skupinovú liečebnú rehabilitáciu; pre indikácie II. a XXII. s vyznačením obťažnosti a dĺžky terénnej trasy
c. cvičebné pomôcky v teréne
15. Edukačná miestnosť
a. miestnosť s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej stravy v indikácii IV/1
b. miestnosť pre edukáciu pacientov vybavená audiovizuálnou projekciou pre všetky indikácie
16.Ergoterapia
a. vybavenie pre nácvik denných činností
b. panel pre výcvik ruky
c. ergoterapeutické pomôcky

Podlahy vo všetkých priestoroch musia byť ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Toaleta s umývadlom na ruky pre pacientov musí byť prístupná z každého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytuje balneoterapia, vodoliečba a procedúry liečebnej rehabilitácie, musia mať zabezpečenú možnosť dostatočnej výmeny vzduchu.

B.2 Rozdelenie podľa indikácií

Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané

- na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

- na 50 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku, ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku
Indikáciapočet
I. Onkologické choroby materiálno-technické vybavenie adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu
II. Choroby obehového ústrojenstva
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií s oxidom uhličitým 1
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
4. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
5. stacionárny rehabilitačný bicykel 2
6. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2
7. priestory pre terénnu kúru s vyznačením obtiažnosti
8. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy 2
9. oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele - vírivé kúpele pre horné končatiny - vírivé kúpele pre dolné končatiny 1 2 2
10. oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2
11. oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené podľa odporúčaní Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Holterovo monitorovanie) - pre zdravotnícke zariadenie prístroj 1
12. 12-zvodové EKG - pre zdravotnícke zariadenie 1
13. izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) - pre zdravotnícke zariadenie 1
14. ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením
15. príručné laboratórium pre vyšetrenie glykémie, INR, včasných markerov nekrózy myokardu - pre zdravotnícke zariadenie 1
16. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody
2. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
3. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2
4. oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele - vírivé kúpele pre dolné končatiny - podvodová masáž - škótske streky 2 2 1 1
5. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) - boxy 2
6. oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy 2
7. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy 2
8. telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) - pre zdravotnícke zariadenie 1
9. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody
2. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
3. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2
4. oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele - vírivé kúpele pre dolné končatiny - podvodová masáž - škótske streky 2 2 1 1
5. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 2
6. oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2
7. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy 2
8. telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) - pre zdravotnícke zariadenie 1
9. priestory pre terénnu kúru
10. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
11. glukomer 1
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
1. inhalačné oddelenie na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi
2. pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny - boxy 5
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
4. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2
5. oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – box 1
7. oddelenie vodoliečby: - fínska sauna - armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodoliečbu - škótske streky - nožné kúpele 1 2 1 2
8. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) - boxy 2
9. oddelenie svetloliečby (IR) - box 1
10. priestory pre terénnu kúru
11. aktuálne informácie o výskyte najčastejších alergénov v lokalite prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební s aktualizovaným peľovým kalendárom ich výskytu
12. priestor a vybavenie pre základné spirometrické vyšetrenie
13. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
VI. Nervové choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
4. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
5. oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy 2
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy 2
7. oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie - box 1
8. oddelenie vodoliečby: - vírivé kúpele pre horné končatiny - vírivé kúpele pre dolné končatiny - podvodová masáž - škótske streky - nožné kúpele 2 2 1 1 1
9. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy 3
10. vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností - pracovisko ergoterapie pre zdravotnícke zariadenie 1
11. zariadenie na nácvik chôdze 1
12. zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1
13. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
4. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
5. oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy 2
7. laser - pracovisko laseroterapie pre zdravotnícke zariadenie 1
8. oddelenie vodoliečby: - vírivé kúpele pre horné končatiny - vírivé kúpele pre dolné končatiny - podvodová masáž - škótske streky - nožné kúpele 2 2 1 1 2
9. oddelenie pre magnetoterapiu - box 1
10. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy 3
11. vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností
12. pracovisko ergoterapie - pre zdravotnícke zariadenie 1
13. zariadenie na nácvik chôdze 1
14. rehabilitačný stacionárny bicykel 2
15. zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1
16. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody
2. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
3. sedací bazén alebo vaňa na báze prírodnej liečivej vody
4. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy 2
5. oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele - Kneippove polevy 2 1
6. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy 3
7. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
8. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1
9. masérske kabíny 1
10. základné laboratórium na vyšetrenie moču - pre zdravotnícke zariadenie 1
11. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
IX. Duševné choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne; v prípade využívania klimatických podmienok vhodných na liečenie vyznačené priestory pre terénnu kúru v exteriéri
2. miestnosť pre individuálnu psychoterapiu 1
3. miestnosť pre skupinovú psychoterapiu, muzikoterapiu a arteterapiu 1
4. oddelenie vodoliečby: - celotelové vírivé kúpele, - podvodová masáž - škótske streky - Kneippove polevy 2 1 1 1
5. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
6. oddelenie pre podávanie klasických masáží - box 2
7. priestory pre terénnu kúru
8. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
9. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
X. Kožné choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, alebo zariadenie TOMESA (integrovaná balneofototerapia)
2. oddelenie svetloliečby - UV svetlo selektívne aj špeciálne žiariče na ošetrenie vlasatej časti hlavy a nechtov 3
3. miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1
4. oddelenie teploliečby - box 1
5. oddelenie elektroliečby – box 1
6. oddelenie pre podávanie klasických masáží - box 2
7. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
8. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XI. Ženské choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) - boxy 4
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1
4. box pre individuálnu rehabilitáciu 1
5. oddelenie vodoliečby: - podvodová masáž - celotelový vírivý kúpeľ - nožné kúpele - Kneippove polevy 1 1 1 1
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy 2
7. oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 2
8. miestnosť pre základné gynekologické vyšetrenie 1
9. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XII. Choroby z povolania
materiálno-technické vybavenie adekvátne podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu
Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku
IndikáciaPočet
XXI. Onkologické choroby
materiálno-technické vybavenie adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu
XXII. Choroby obehového ústrojenstva
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
3. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
4. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1
5. priestory pre terénnu kúru
6. inhalačný box 2
7. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
8. oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie) - oddelenie pre zdravotnícke zariadenie 1
9. izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) - pre zdravotnícke zariadenie 1
10. 12-zvodové EKG - pre zdravotnícke zariadenie 1
11. ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením
12. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2
3. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
4. oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele 3
5. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) - box 1
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
7. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
8. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu okrem indikácie XXIV/3 2
3. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
4. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box 1
5. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
6. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
7. priestory pre terénnu kúru
8. glukomer - na 100 pacientov 1
9. edukačná miestnosť – pre zdravotnícke zariadenie 1
XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
1. inhalačné oddelenie na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi - boxy minimálne 2
2. pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny - boxy na 100 pacientov 5
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
4. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1
5. oddelenie vodoliečby: - fínska sauna - nožné kúpele - Kneippove polevy 1 1 1
6. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
7. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box 1
8. oddelenie svetloliečby - box pre IR 1
9. priestory pre terénnu kúru
10. priestor pre základné spirometrické vyšetrenie 1
11. aktuálne informácie o výskyte najčastejších alergénov v lokalite prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební s aktualizovaným peľovým kalendárom ich výskytu
12. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXVI. Nervové choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu - na 100 pacientov 5
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
4. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
5. oddelenie pre podávanie klasických masáží - box na 100 pacientov 2
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
7. oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu - na 100 pacientov 1
8. oddelenie vodoliečby: - vírivý kúpeľ pre horné končatiny - vírivý kúpeľ na dolné končatiny alebo multifunkčná vírivá vaňa mini 1 1
9. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - box 1
10. vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností - pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie 1
11. zariadenie na nácvik chôdze 1
12. zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1
13. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodne prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. boxy pre individuálnu rehabilitáciu - na 100 pacientov 3
3. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
4. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
5. oddelenie pre podávanie klasických masáží - box na 100 pacientov 3
6. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
7. box pre magnetoterapiu na 100 pacientov 1
8. oddelenie vodoliečby: - vírivý kúpeľ pre horné končatiny - vírivý kúpeľ pre dolné končatiny alebo multifunkčná vírivá vaňa mini - podvodová masáž 1 1 1
9. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - box 1
10. zariadenie na nácvik chôdze 1
11. zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1
12. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest
1. zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody
2. rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie 1
3. sedací bazén alebo vaňa na báze prírodnej liečivej vody
4. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
5. oddelenie vodoliečby - nožné kúpele na 100 pacientov 2
6. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - box na 30 pacientov 1
7. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
8. boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1
9. základné laboratórium na vyšetrenie moču - pre zdravotnícke zariadenie 1
10. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXIX. Choroby gynekologické
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne
2. oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box 1
3. oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) 2
4. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientiek 1
5. oddelenie vodoliečby: - multifunkčná vírivá vaňa mini - nožné kúpele 1 1
6. miestnosť pre základné gynekologické vyšetrenie 1
7. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1
XXX. Kožné choroby
1. oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, prípustné aj zariadenie TOMESA
2. oddelenie svetloliečby – selektívne UV žiariče 2
3. špeciálne lokálne žiariče (vlasatá časť hlavy, nechty) – boxy 1
4. miestnosť na aplikáciu externých kožných prípravkov 1
5. oddelenie teploliečby - na 100 pacientov 1
6. telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov 1
7. edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie 1

C. VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ak prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce ústavnú kúpeľnú starostlivosť zabezpečujú aj nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti, minimálne priestorové a vecné vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti je:

1. priestorové minimálne 15 m2 (samostatná miestnosť alebo identická s prípravovňou)
2. vecné a. vyšetrovacie ležadlo
b. prenosné svietidlo
c. ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou
d. tlakomer
e. fonendoskop
f. skrinka s liekmi prvej pomoci
g. infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše
h. 12-zvodové EKG
i. mobilný defibrilátor
j. tlaková fľaša s medicinálnym O2, uzatváracím a redukčným ventilom
k. lekársky kufrík prvej pomoci s príslušným vybavením
l. špeciálna nádoba na biologický odpad

Podlaha a steny v miestnosti musia byť umývateľné a dezinfikovateľné.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

MINIMÁLNE PERSONÁLNE VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

Odborným zástupcom prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú a ambulantnú kúpeľnú starostlivosť a osobou poverenou vedením zdravotnej starostlivosti v týchto zdravotníckych zariadeniach je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „FBLR") s odbornou zdravotníckou praxou minimálne 10 rokov v tomto špecializačnom odbore.

Ďalšie minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v členení na ich ambulantné zariadenia, zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie a na vybavenie pre zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Minimálne personálne vybavenie ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je:

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR

- počet: 1 Sestra: 1

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

B. 1 Ústavná kúpeľná starostlivosť

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti, ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

Iný zdravotný pracovník: klinický psychológ 0,2
Ostatné personálne vybavenie je adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 55 lôžok
Sestra:
Nutričný terapeut:
3,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
a 1 sestra na podávanie podkožných plynových injekcií 1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre liečebnú telesnú výchovu (ďalej len „LTV") a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:2
Sanitár:1
Biochemický laborant:1

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo gas-troenterológia (ďalej len „GIT")
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergoló-gia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:pre indikáciu VI/5 a VI/6 logopéd v počte 0,1 na 50 lôžok
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:5
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:3
Sanitár:1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 3,5
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:3
Sanitár:0,5

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia alebo nefrológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

IX. Duševné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:klinický psychológ - 1
Sestra:2
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

X. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermato-venerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2,5
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:1

XI. Ženské choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2, z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra okrem indikácie XI/6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2,5
Masér:1

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu. Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku

XXI. Onkologické choroby

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo kardiológia
- počet:1 lekár na maximálne 50 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2,5
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:2

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:2

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo GIT
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2,5
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1 lekár na maximálne 50 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:psychológ - 0,2
pre indikáciu XXVI/3 a XXVI/4 logopéd - 0,2
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:8
Sanitár na balneoprevádzke:3
Sanitár:3

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo ortopédia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:8
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:2
Sanitár:3

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo urológia, alebo nefrológia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

XXIX. Choroby gynekologické

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore
FBLR alebo pediatria
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1,5
Sanitár na balneoprevádzke:2
Sanitár:1

XXX. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermato-venerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo pediatria
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:6
Nutričný terapeut:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1,5
Sanitár na balneoprevádzke:2

B.2 Ambulantná kúpeľná starostlivosť

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti, ak nieje uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, kardiológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 80 pacientov
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergoló-gia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

VI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, urológia alebo nefrológia, alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2

IX. Duševné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo psychiatria
- počet:1
Iný zdravotnícky pracovník:klinický psychológ - 0,5
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

X. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo dermatovenerológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:2

XI. Ženské choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo gynekológia a pôrodníctvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 pacientok
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu. Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo neurológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo ortopédia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXX. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo dermatovene-rológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:1

C. VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ak prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce ústavnú kúpeľnú starostlivosť zabezpečujú nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti je:

1 lekár s kvalifikačnými predpokladmi podľa indikácie,

2 sestry pri indikáciách II, inak 1 sestra.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE

IndikáciaPrírodná liečivá voda/
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI.Onkologické chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
II., XXII.Choroby obehového ústrojenstvaprírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII.Choroby tráviaceho ústrojenstvaprírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV.Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
klimatické podmienky vhodné na liečenie –
pre indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
V., XXV.Netuberkulózne choroby dýchacích ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda vápenatá
klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI.Nervové chorobyprírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII.Choroby pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII.Choroby obličiek a močových ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda síranová
prírodná liečivá voda vápenatá
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX.Duševné chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX.Kožné chorobyprírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX.Ženské choroby a choroby gynekologicképrírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda radónová
XII.Choroby z povolaniaprírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
klimatické podmienky vhodné na liečenie