Vyhláška č. 101/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

(v znení č. 342/2010 Z. z.)

Čiastka 42/2006
Platnosť od 24.02.2006
Účinnosť od 01.09.2010 do30.06.2013