Vyhláška č. 101/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

(v znení č. 342/2010 Z. z.)

Čiastka 42/2006
Platnosť od 24.02.2006
Účinnosť od 01.09.2010 do30.06.2013

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. februára 2006,

ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

b) minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

c) indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

§ 2

(1) Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

MINIMÁLNE PERSONÁLNE VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

Odborným zástupcom prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú a ambulantnú kúpeľnú starostlivosť a osobou poverenou vedením zdravotnej starostlivosti v týchto zdravotníckych zariadeniach je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „FBLR") s odbornou zdravotníckou praxou minimálne 10 rokov v tomto špecializačnom odbore.

Ďalšie minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v členení na ich ambulantné zariadenia, zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie a na vybavenie pre ich pohotovostnú službu.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Minimálne personálne vybavenie ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je:

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR

- počet: 1 Sestra: 1

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

B. 1 Ústavná kúpeľná starostlivosť

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti, ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 55 lôžok
Sestra:
Asistentka výživy:
3,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
a 1 sestra na podávanie podkožných plynových injekcií 1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre liečebnú telesnú výchovu (ďalej len „LTV") a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:2
Sanitár:1
Biochemický laborant:1

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo gas-troenterológia (ďalej len „GIT")
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergoló-gia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:pre indikáciu VI/5 a VI/6 logopéd v počte 0,1 na 50 lôžok
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:5
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:3
Sanitár:1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 3,5
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:3
Sanitár:0,5

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia alebo nefrológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

IX. Duševné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:klinický psychológ - 1
Sestra:2
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

X. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermato-venerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2,5
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:1

XI. Ženské choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:2, z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra okrem indikácie XI/6
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2,5
Masér:1

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu. Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku

XXI. Onkologické choroby

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo kardiológia
- počet:1 lekár na maximálne 50 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2,5
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:2

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:2

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo GIT
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1
Masér:2

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2,5
Sanitár na balneoprevádzke:1
Sanitár:1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1 lekár na maximálne 50 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:psychológ - 0,5
pre indikáciu XXVI/3 a XXVI/4 logopéd - 0,5
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:8
Sanitár na balneoprevádzke:3
Sanitár:3

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo ortopédia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:8
Sanitár na balneoprevádzke:3
Masér:2
Sanitár:3

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo urológia, alebo nefrológia
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Sanitár:1 na zdravotnícke zariadenie

XXIX. Choroby gynekologické

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore
FBLR alebo pediatria
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka),
z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1,5
Sanitár na balneoprevádzke:2
Sanitár:1

XXX. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermato-venerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo pediatria
- počet:1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1,5
Sanitár na balneoprevádzke:2

B.2 Ambulantná kúpeľná starostlivosť

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti, ak nieje uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, kardiológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1 lekár na maximálne 80 pacientov
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:2
Sanitár na balneoprevádzke:2

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergoló-gia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

VI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady:špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2
Masér:1

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, urológia alebo nefrológia, alebo vnútorné lekárstvo
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2

IX. Duševné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo psychiatria
- počet:1
Iný zdravotnícky pracovník:klinický psychológ - 0,5
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:1

X. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo dermatovenerológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:2

XI. Ženské choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo gynekológia a pôrodníctvo
- počet:1 lekár na maximálne 70 pacientok
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:1
Sanitár na balneoprevádzke:2

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu. Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo neurológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo ortopédia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:3
Sanitár na balneoprevádzke:1

XXX. Kožné choroby

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo dermatovene-rológia
- počet:1
Sestra:1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:0,5
Sanitár na balneoprevádzke:1

C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU

Minimálne personálne vybavenie pre pohotovostnú službu prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť je:

Lekár:
- kvalifikačné predpoklady:
podľa príslušnej indikácie
- počet:1
Sestra:1, pri indikáciách II 2 sestry

Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE

IndikáciaPrírodná liečivá voda/
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI.Onkologické chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
II., XXII.Choroby obehového ústrojenstvaprírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII.Choroby tráviaceho ústrojenstvaprírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV.Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikáciu IV/5
V., XXV.Netuberkulózne choroby dýchacích ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda vápenatá
klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI.Nervové chorobyprírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII.Choroby pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII.Choroby obličiek a močových ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda síranová
prírodná liečivá voda vápenatá
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX.Duševné chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX.Kožné chorobyprírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX.Ženské choroby a choroby gynekologicképrírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda radónová
XII.Choroby z povolaniaprírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
klimatické podmienky vhodné na liečenie