Vyhláška č. 87/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu

Čiastka 39/2005
Platnosť od 11.03.2005
Účinnosť od 15.03.2005