Vyhláška č. 75/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

(v znení č. 209/2007 Z. z.)

Čiastka 34/2005
Platnosť od 01.03.2005
Účinnosť od 01.05.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2007 209/2007 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2005 - 30.04.2007