Zákon č. 68/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 200/2007 Z. z., 563/2009 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo), 187/2021 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 32/2005
Platnosť od 26.02.2005
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2007 Predpis č. 200/2007 Z. z. zmenil dátum nadobudnutia účinnosti čl. I bodu 12 na 31. decembra 2008.