Vyhláška č. 66/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami

Čiastka 31/2005
Platnosť od 25.02.2005 do31.07.2007
Účinnosť od 01.03.2005 do31.07.2007
Zrušený 336/2007 Z. z.