Zákon č. 657/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok

Čiastka 259/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 30.12.2005 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2005 - 30.11.2014