Oznámenie č. 648/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách

Čiastka 252/2005
Platnosť od 30.12.2005 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 38/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 3 ods. 15 písm. h) a prílohy č. 1 časti H, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 495/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2006.