Oznámenie č. 644/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.