Vyhláška č. 643/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

(v znení č. 532/2008 Z. z., 450/2011 Z. z.)

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH