Vyhláška č. 620/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 243/2005
Platnosť od 27.12.2005 do31.03.2012
Účinnosť od 01.01.2006 do31.03.2012
Zrušený 93/2012 Z. z.

OBSAH

620

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) a § 556 ods. 1 zákona

a) v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 1 200 Sk,

b) v ostatných prípadoch trestného konania, ak sa znalec

1. pribral z odboru psychiatrie, je 4 000 Sk,

2. pribral z iného odboru ako psychiatrie, je 3 000 Sk,

3. nepribral a právoplatným sa stal rozsudok po vykonaní

a) konania o dohode o vine a treste, je 1 800 Sk,

b) hlavného pojednávania, je 2 800 Sk.

(2) Paušálna suma podľa odseku 1 písm. b) prvého a druhého bodu sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí inej právnickej osoby, ktorá je špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom alebo špecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku podľa § 147 ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckú činnosť alebo o písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona.

§ 2

Na trovy trestného konania, ktoré bolo právoplatne skončené pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Daniel Lipšic v. r.