Opatrenie č. 615/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 24.12.2005 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

615

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 89 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 135 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 208 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Iveta Radičová v. r.