Oznámenie č. 609/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

(v znení č. 599/2007 Z. z.)

Čiastka 240/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 599/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2008.

609

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Sociálna poisťovňa1) (ďalej len „účtovná jednotka“).

(2) Položky súvahy sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Položky výkazu ziskov a strát sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá podľa osobitných predpisov2).

§ 3

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2008

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2008.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR – SÚVAHA

Vysvetlivky k Súvahe

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

(4) Ako právna forma účtovnej jednotky sa vyplňuje verejnoprávna inštitúcia.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(6) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(7) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

(8) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(9) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(10) V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.

(11) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.

(12) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2.

(13) V riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(14) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu v riadku

a) 039, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,

b) 092, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,

c) 041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

d) 093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,

e) 042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu,

f) 094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,

g) 044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,

h) 097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu,

i) 073 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a konečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady z činnosti; ak je konečný stav účtov účtovej triedy 6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, vykáže sa so znamienkom +; v opačnom prípade sa vykáže so znamienkom -.

(15) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa v riadku 048.

(16) V riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(17) V riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) V riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(19) V riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(20) V riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) V riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a záväzky z účtu 951, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(22) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(4) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(5) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(6) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(7) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.

(8) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.

(9) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.

(10) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(11) V riadku 060 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(12) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

Poznámky

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 122 ods. 2 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.