Oznámenie č. 609/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Čiastka 240/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 599/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2008.