Vyhláška č. 605/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Čiastka 239/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie