Oznámenie č. 598/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)

Čiastka 237/2005
Platnosť od 21.12.2005
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2005 a týmto dňom začali platiť aj pre Slovenskú republiku.