Zákon č. 584/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 235/2005
Platnosť od 20.12.2005
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. III piateho bodu a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 563/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.12.2011
20.12.2005 - 31.12.2005 Delená účinnosť