Vyhláška č. 577/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá

Čiastka 232/2005
Platnosť od 16.12.2005
Účinnosť od 16.12.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.12.2005 Aktuálne znenie