Vyhláška č. 548/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Najbližšie účinné znenie 15.12.2005
Zrušený 580/2004 Z. z.

OBSAH