Zákon č. 540/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

Čiastka 221/2005
Platnosť od 07.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005

OBSAH