Nariadenie vlády č. 531/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Čiastka 216/2005
Platnosť od 01.12.2005 do30.09.2008
Účinnosť od 01.12.2005 do27.05.2006
Zrušený 373/2008 Z. z.