Zákon č. 525/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

Čiastka 213/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.03.2006
Redakčná poznámka

okrem § 6 ods. 1 písm. e) v druhom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

OBSAH