Zákon č. 521/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006