Zákon č. 520/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 7/2005 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.12.2005 - 31.12.2005